Vítejte na našem webu s dávkovacími čerpadly a průmyslovými armaturami .

Reklamační řád.

Internetový obchod www.etatron.eu poskytuje záruku na zboží v rozsahu ustanovení obecně platných předpisu. Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že má zboží vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.

Postup při reklamaci :

1.        Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.

2.        Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.

3.        Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku a vyrozumíme Vás o tom zasláním e-mailu na Vámi uvedenou adresu.  Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnu ode dne uplatnění reklamace, výměnu zboží, případně vrácení peněz

Jako oprávněnou nelze uznat reklamaci zboží, jehož vady vznikly:

  1. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou.
  2. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci.
  3. Výrobek byl poškozen působením živlů.
  4. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.
  5. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

- Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).

Odstoupení od smlouvy :

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.